Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Από το 2006 είναι πλέον υποχρεωτικός από την Ε.Ε ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους.

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με τον οδηγό και το όχημα τόσο στην ειδική κάρτα μνήμης του όσο και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού. Αποτελείται από τη μονάδα οχήματος και το μετρητή ταχύτητας.

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα με ψηφιακό ταχογράφο οφείλει να διαθέτει ατομική κάρτα οδηγού, η οποία και είναι μοναδική. Η κάρτα εισάγεται στην ειδική υποδοχή αμέσως μετά την είσοδο του οδηγού στο όχημα και πριν αυτό ξεκινήσει.

            Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου έχει ισχύ 5 χρόνια. Μετά την πάροδο 5 ετών πρέπει να ανανεωθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της.

Δικαιολογητικά έκδοσης Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου

  • CD το οποίο περιλαμβάνει ψηφιακά φωτογραφία και υπογραφή
  • Ταυτότητα φωτοτυπία
  • Δίπλωμα φωτοτυπία