διπλωματα

Ισοδυναμια διπλώματος αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας Α1(125cc)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 125cc ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΕΩΣ125cc

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΚΤΗ.

Δικαίωμα οδήγησης Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου

περισσοτερα

Μοτοσυκλέτα

1) ΑΜ μέχρι 50cc (από 16 ετών):

2) Α1 μέχρι 125cc (από 18 ετών):

3) Α2 μέχρι 35kw (από 20 ετών):

4) Α Ανεξάρτητα κυβικά (από 22 ετών):

– 21 θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ*
– 11 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου μηχανής
– 14 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

*Εάν ο οδηγός έχει δίπλωμα αυτοκινήτου τα 21 μαθήματα Κ.Ο.Κ δεν είναι υποχρεωτικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

αυτοκινητο

Για το δίπλωμα Β κατηγορίας απαιτούνται:

– 25 πρακτικά μαθήματα στο αυτοκίνητο
– 21 θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ

**Η σχολή μας διαθέτει και ΑΥΤΟΜΑΤΟ εκπαιδευτικό ΄Β κατηγορίας**

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

φορτηγο

Για το δίπλωμα Γ κατηγορίας απαιτούνται:

– 15 πρακτικά μαθήματα στο φορτηγό
– 16 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου φορτηγού

**Εάν ο οδηγός έχει δίπλωμα Λεωφορείου τα θεωρητικά μαθήματα ειναι 7 και τα πρακτικά 6

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

λεωφορειο

Για το δίπλωμα Δ κατηγορίας απαιτούνται:

-15 πρακτικά μαθήματα στο λεωφορείο
-16 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου λεωφορείου

**Εάν ο οδηγός έχει δίπλωμα Φορτηγού τα θεωρητικά μαθήματα ειναι 7 και τα πρακτικά 6

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

συρομενο φορτηγο

Για το δίπλωμα Γ+Ε κατηγορίας απαιτούνται:

– 10 πρακτικά μαθήματα στη νταλίκα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

επεκταση

*) επέκταση από μικρότερη κατηγορία μηχανής σε μεγαλύτερη:

* Αν ο οδηγός έχει δίπλωμα για οποιαδήποτε κατηγορία μηχανής και αιτείται επέκταση σε μεγαλύτερη κατηγορία απαιτούνται 7 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

**Εάν ο οδηγός έχει δίπλωμα αυτοκινήτου τα 21 μαθήματα Κ.Ο.Κ δεν είναι υποχρεωτικά

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Μοτοσυκλέτα – Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας i) ΑΜ,Α1,Α2,Α (αρχική ή επέκταση).

Προϋποθέσεις
– Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
– Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
– Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος.
– Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α΄.
– Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
– Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.)
– Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
– Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (έγχρωμες)
– Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτείται 1 παραβολο εφορίας 50€, και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.
– Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α’
– Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου

Αυτοκίνητο – Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ (αρχική ή επέκταση).

Προϋποθέσεις
– Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
– Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
– Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
– Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β΄.
– Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
– Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.)
– Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
– Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (έγχρωμες)
– Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτείται 1 παράβολο 50€ εφορίας, και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.)
– Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Β’
– Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου